ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms And Conditions)

  1. การใช้เว็บไซต์: การเข้าถึงและการใช้บริการของเว็บไซต์ escapevelocitymagazine.com ถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ทั้งหมด ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้
  2. ข้อมูลและการเข้าถึง: เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการให้ข้อมูลและบริการเท่านั้น ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ข้อมูลหรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
  3. ความรับผิดชอบ: เว็บไซต์ escapevelocitymagazine.com ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้
  4. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น: เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความเหมาะสมของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้น
  5. ลิขสิทธิ์: ข้อมูล ภาพ และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ escapevelocitymagazine.com หรือบุคคลที่มีสิทธิ์ในการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานและการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข: เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อมีความจำเป็น การเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการใช้งานของผู้ใช้ทุกคน เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างเป็นประจำ

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ escapevelocitymagazine.com จะถือว่าคุณยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์นี้